אירועים עיקריים:

 • חברת SovPlym מוקמת
 • תחילת ייצור של זרועות יניקה ומפוחים
 • תחילת אספקה ושיווק של מוצרי חברת Plymovent

 

אירועים עיקריים:

 • תחילת ייצוא של פתרונות אוורור תעשייתיים לשוק האירופי
 • סניף SovPlym נובוסיבירסק מוקם

 

אירועים עיקריים:

 • סניף SovPlym מוסקבה מוקם

 

אירועים עיקריים:

 • תחילת שיתוף פעולה עם “MOVIT”  – ציוד אחסנה
 • תחילת שיתוף פעולה עם “Air Liquide Welding” – ציוד לריתוך

 

אירועים עיקריים:

[:ru]– Реконструкция производственных помещений
– Закупка и установка нового производственного оборудования[:en]

 • הגדלה ושיפור של שטחי הייצור
 • הכנסת מכונות ייצור חדשות ומתקדמות

אירועים עיקריים:

 • ארגון מחדש של סניף נובוסיבירסק כחברה עצמאית SovPlym-Holding Ltd

 

אירועים עיקריים:

 • מוקם מפעל ייצור חדש
 • תחילת שיתוף פעולה עם “WECO” – ציוד לריתוך
 • מוקם סניף ביקיטירנבורג

 

אירועים עיקריים:

 • תחילת שיתוף פעולה עם “SilverStone” – ציוד לאחסנה
 • מוקם סניף בסורגוט

אירועים עיקריים:

[:ru]– Начало сотрудничества с компанией “InfaStaub” (аспирационные решения, промышленные технологии фильтрации воздуха)
– Начало сотрудничества с компанией “Intensiv-Filter” (аспирационные решения, промышленные технологии фильтрации воздуха)
– Проведена модернизация производственного оборудования
– Открытие новых производственных площадей и нового офиса компании
– Значительно расширен ассортимент предлагаемого сварочного и складского оборудования
– Компании СовПлим 15 лет[:en]

 • – Cooperation with “InfaStaub” (aspiration solutions, big industrial filters) is started
 • – Cooperation with “Intensiv-Filter” (aspiration solutions, big industrial filters) is started
 • – Modernization of production equipment
 • – New production and office premises are acquired
 • – Wide range of welding and warehouse equipment is added to product portfolio
 • – 15th Anniversary of the company

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Открытие филиала СовПлим в г. Нижний Новгород.
– Начало сотрудничества с компанией “Vanad” (портальные машины термической резки металла)[:en]

 • – SovPlym branch office in Nizhniy Novgorod is opened
 • – Cooperation with “Vanad” (thermal cutting portal machines) is started

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Начало сотрудничества с компанией “Euromate” (оборудование очистки воздуха)
– Начало сотрудничества с компанией “Norres” (промышленные шланги)
– Компания СовПлим получает сертифика соответствия стандартам международной системе менеджмента качества ISO
– В ассортимент предлагаемой продукции включены защитные экраны для оснащения рабочих мест сварки и резки металла[:en]

 • – Cooperation with “Euromate” (air filtration equipment) is started
 • – Cooperation with “Norres” (industrial hoses) is started
 • – SovPlym is certified according to international ISO quality management system
 • – Wide range of protection screens for workplaces is added to product portfolio

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Открытие филиала СовПлим в г. Самара
– Начало сотрудничества с компанией “EHC Teknik” (оборудование для фильтрации выхлопных газов)[:en]

 • – SovPlym branch office in Samara is opened
 • – Cooperation with “EHC Teknik” (exhaust gases filters) is started

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Открытие филиала СовПлим в г. Казань
– Начало сотрудничества с компанией “Dustcontrol” (центральные и мобильные вакуумные вытяжные системы)
– Значительно расширен ассортимент предлагаемых запасных частей и расходных материалов от ведущих мировых производителей
– Тренинги и сертификация сотрудников по программе “Оператор машин термической резки металла”
– Расширение производственных площадей, складских помещений и офиса компании
– Значительное увеличение инвестиций в производственные мощности[:en]

 • – SovPlym branch office in Kazan is opened
 • – Cooperation with “Dustcontrol” (vaccum extraction systems, mobile and central) is started
 • – Spare parts and consumables for plasma cutting machines of well-known brand manufacturers are added to product portfolio
 • – Trainings and certification in “Thermal cutting machines operator” program
 • – Acquiring additional production, warehouse and office premises.
 • – Significant investments  in production capabilities

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Дополнительное расширение производственных, складских и офисных площадей
– Инвестиции в закупку нового производственного оборудования
– Разработка и внедрение новой линейки промышленных фильтров
– Дальнейшее расширение предлагаемого ассортимента сварочного оборудования
– Реорганизация ООО “СовПлим-Холдинг” в ООО “СовПлим-Сибирь”
– Компании СовПлим 20 лет[:en]

 • – Additional expansion of production, warehouse and office premises
 • – Investments into new production equipment
 • – Development and introduction of new range of filter units
 • – Further expansion of welding products portfolio
 • – Reorganization of “SovPlym-Holding Ltd.” into “SovPlym-Siberia Ltd.”
 • – 20th Anniversary of the company

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Начало сотрудничества с компанией “Purafil” (оборудование для фильтрации газов)
– Включение в ассортимент фильтров и систем для аггрессивных и опасных газов
– Открытие филиала СовПлим в г. Караганда (Казахстан)
– Открытие совместного предприятия “Masterflex RUS” (производство промышленных шлангов)
– Начало сотрудничества с компанией “Eckert” (машины термической и гидроабразивной резки металла)[:en]

 • – Cooperation with “Purafil” (gases filtration equipment) is started
 • – Filtration units and systems for corrosive, hazardous, acidic and odourous gases
 • –  SovPlym branch office in Karaganda (Kazakhstan) is opened
 • – Establishing of joint-stock venture “Masterflex RUS” (production of industrial hoses)
 • – Cooperation with “Eckert” (thermal metal cutting machines,  abrasive waterjet cutting)

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Начало сотрудничества с компанией “Eagle Filter Oy” (фильтры для газовых турбин)
– Начало сотрудничества с компанией “Filtermist International Ltd.” (фильтры масляного тумана)
– Расширение предлагаемого ассортимента оборудования для фильтрации газов. Аварийные системы защиты окружающей среды от утечек опасных газов и системы очистки газов для водоочистных и канализационных сооружений добавлены в ассортимент.
– Разработаны и внедрены в серию новые типы фильтровентиляционного оборудования
– Официальный запуск завода “Masterflex RUS” (промышленные шланги) в Санкт-Петербурге
– Слияние компаний “PLYMOVENT AB” (Швеция) и “Euromate BV” (Голландия) в новую компанию “PLYMOVENT Group BV”
– Разработка и внедрение в серийное производство новых высокоэффективных вытяжных столов для удаления сварочных дымов.[:en]

 • – Cooperation with “Eagle Filter Oy” (filters for gas turbines) is started
 • – Cooperation with “Filtermist International Ltd.” (oilmist filter units)
 • – Expansion of product range of solutions for filtration of gases. Emergency systems solutions for environmental protection from leakage of hazardous gase are introduced. Gas filtration systems for water treatment facilities and sewages are included into portfolio
 • – New range of filtration equipment is developed and introduced
 • – “Masterflex RUS” (industrial hoses) factory is officially opened in St. Petersburg
 • – “PLYMOVENT AB” (Sweden) merged together with “Euromate BV” (Netherlands) into “PLYMOVENT Group BV”
 • – Development and production of highly efficient downdraft tables for table cutting.

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Открытие филиала СовПлим в г. Ростов-на-Дону
– Участие в Ежегодной Международной Премии “Элита национальной экономики 2012”
– Разработаны и внедрены в серийное производство новые типы фильтровентиляционного оборудования[:en]

 •  – SovPlym branch office in Rostov-on-Don  is opened
 • – Participation in Annual National Competition “Elite of National Economics 2012”
 • – New range of filtration equipment is developed and introduced

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Участие специалистов СовПлим в тренинге Lean Production – Бережливое производство. Это концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.
– Запуск линии производства картриджей: полный цикл от гофрирования и разрезки материала, до штамповки крышек и склейки их с материалом в готовый картридж
– Начало сотрудничества с компанией “Alfatek” (оборудование для сварки и термической резки металла)
– Начало сотрудничества с компанией “Naaktgeboren” (вакуумные утсановки на базе грузовых автомобилей, вакуумные системы транспортировки материала)[:en]

 • – Specialists of SovPlym Technical department participated in specialized “Lean production” training. Concept of Lean production supposes full involvement of each specialist into production optimization process and creation of customer’s value.
 • – Full cyle production of filter cartridges is started
 • – Cooperation with “Alfatek” (welding and thermal metal cutting) is started
 • – Cooperation with “Naaktgeboren” (vacuum trucks, vacuum material transportation systems) is started

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– Открытие нового демонстрационного зала с примерами установок оборудования СовПлим
– Закончено строительство нового склада готовой продукции
– Успешно завершен крупнейший проект по установке систем удаления выхлопных газов для обслуживания дизельных поездов TALGO[:en]

 • – New SovPlym showroom is opened with installations of all SovPlym product lines
 • – New warehouse is built
 • – Large vehicle exhaust extraction systems project for TALGO diesel trains is successfully finished

[:]

ייצור:

[:ru]– Испытательная лаборатория АО “СовПлим” по результатам оценки Экспертной группы Федеральной службы по аккредитации успешно прошла документарную экспертизу и была внесена в реестр аккредитованных испытательных лабораторий. За 2014 год испытательная лаборатория АО СовПлим прошла аудит и успешно подтвердила выданный ей сертификат
– Закуплен новый листогиб для обработки металла толщиной до 6мм
– Организован цех по производству кассет[:en]

 • – Federal expert commision after a detailed assessment approved the official status of SovPlym testing laboratory and confirm it with official certificate.
 • – New bending machine is installed for metal sheets with thickness up to 6mm
 • – Separate production site for filter cartridges is organized

[:]

ציוד חדש:

[:ru]– Системы удаления выхлопных газов со скользящим балансиром для пожарных и спасательных станций SBT/SP
– Настольное вытяжное устройство DELI-P
– Портативный фильтровентиляционный агрегат LF-200
– Малогабаритный вентилятор в пластмассовом корпусе серии F-1100
– Новая линейка вентиляторов в квадратном корпусе серии FTEV и в шумопоглощающем кожухе серии FTEV nr
– Вентилятор серии F-40000
– Самоочищающийся фильтр с вертикальными картриджами и системой вращающихся сопел MDV/SP
– Модули ионообменных фильтров серии MIF
– Вытяжная стационарная панель СВП-5000

Другое оборудование:

– Модернизация фильтров ЕМK/SP
– Расширение линейки столов плазменной резки
– Расширение линейки шумопоглощающих панелей и кабин[:en]

 • – Rail exhaust extraction systems for fire depots and rescue stations with slidnig balancers
 • – LabArm-P unit
 •  – Portable DCA-P filter unit
 • – Compact VMF-11000 fan in plastic body
 • – Square body fan units TEF and FTEF units with additional silencing enclosure
 • – Self-cleaning MDV filter unit with vertical cartridges
 • – Ion-exchange filter modules GC
 • – Stationary extraction panel SVP-5000

Other products:

 • Modernization of ESP-M filter unit
 • Expansion of product range of plasma cutting tables
 • Expansion of product range of noise reduction panels

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]ЗАО «СовПлим» принял участие в 15-ой Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий «WELDEX/РОССВАРКА – 2015».

На экспозиции компании «СовПлим» были представлены портальный станок для плазменной и газовой резки «VANAD MIRA» серии «Standart», защитные ограждения рабочих зон «CEPRO», вытяжной секционный стол для термической резки «MBC» и наша новинка – самоочищающийся фильтр «MDV-4-F-H20».

Посетившие выставку чешские коллеги из компании «VANAD» высоко оценили стенд нашей компании и представленное оборудование. В рамках выставки, при поддержке ЗАО «СовПлим», прошел конкурс «Лучший СВАРЩИК 2015». Заместитель директора московского филиала Алексей Муравьев вручил награды победителям в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший молодой сварщик», «Лучший инженер (ученый) сварщик», «Мисс сварка».[:en]SovPlym took part in the 15th International exhibition of welding materials, equipment and technologies “WELDEX / ROSSVARKA – 2015”.

The exhibition of “SovPlym” were presented gantry machine for plasma and flame cutting «VANAD MIRA» «Standart» series, guards working “CEPRO” zones, exhaust dissecting table for thermal cutting “MBC’s” and our new product – self-cleaning filter «MDV- 4-F-H20».

Visit the exhibition Czech colleagues from the company «VANAD» appreciated our stand and presented equipment. The exhibition, with the support of JSC “SovPlym” was a competition “Best Welder 2015”. Deputy Director of the Moscow branch Alexei Ants presented awards to the winners in the categories “Best Welder”, “Best Young welder”, “Best Engineer (Scientist) welder,” “Miss Welding”.[:]

ייצור:

[:ru]– Расширяется производство фильтрующих кассет, осваивается производство плоских картриджей для фильтров воздуха «FMP»
– По всему спектру выпускаемого фильтровентиляционного оборудования проводятся работы по созданию экспортного исполнения. Получены первые сертификаты «CE»
– Переоснащены участки покраски[:en]

 • – Expansion of filtercartridges production areas. New types of flat filter cartridges for DCSC-FMP units are produced
 • – CE Certification for all Sovplym product range. Export versions of products are developed
 • – New equipment is installed for painting workshop

[:]

ציוד חדש:

[:ru]– Запущено производство центробежных вентиляторов высокого давления «SIF-1200», «SIF-1500»
– Разработаны и запущено в производство новые типы больших промышленных фильтров (аналоги Infastaub)
– Автоматические заслонки «AD»
– Столы сварщика со встроенным компрессором
– Газоприёмные насадок «STACK»
– Фильтры масляного тумана «ME» и «MW-2»
– Улучшена конструкция фильтров с вертикальными кассетами «MDV»
– Модернизированы фильтровентиляционные агрегаты «ПМСФ-1», «ПМСФ-2», «MFC-1200» и «EMK»[:en]

 • – HPF-1200, HPF-1500 industrial fan unit.
 • – Joint-production of big industrial filters with “Infastaub”
 • – AD automatic dampers
 • – Welding tables with built-in compressor
 • – Oilmist filters MT and MM
 • – MDV unit design is improved
 • – Modernization of DCSC/1/2, DCA-M amd ESP-M filter units

[:]

אירועים עיקריים:

[:ru]– В 2016 году «СовПлим» стал участником международной конференции цементников «ПЕТРОЦЕМ»

– В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 г. №1140-р в период с 6 по 11 сентября 2016 года на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) прошел Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016», где компания «СовПлим» продемонстрировала оборудование, разработанное для военно-промышленного комплекса

– Компания «СовПлим» стала победителем премии «Золотой ключ 2016» в номинации «Лучшая система удаления выхлопных газов»

– АО «СовПлим» обеспечило техническую поддержку конкурсу по сварке, проведённому в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» 2016 г.

– Сотрудница компании «СовПлим», Анастасия Христенко, одержала победу в конкурсе «Мисс сварка Мира 2016», прошедшем в рамках выставки «Россварка / Weldex 2016»

– С 19 по 22 декабря 2016 года в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга АО «СовПлим» приняло участие в отраслевой неделе «Импортозамещения в области сварочных материалов и технологий»[:en]– SovPlym participated in International cement conference “PETROCEM”

– From 6th to 11th September SovPlym has taken part in International Military Technical Forum “Army 2016”. SovPlym demonstrated new types of exhaust extraction equipment specially developed for military vehicles and facilities

– SovPlym won the “Golden Key 2016” competition in the nomination “The best vehicle exhaust extraction system”

– SovPlym supported the welding competition held as a part of “Young professionals 2016” championship

– SovPlym employee Anastasia Khristenko won the “Miss welding World 2016” competition held during the “Weldex 2016” exhibition[:]

ציוד חדש:

[:ru]– Создана линейка высоковакуумных фильтров производительностью 400, 700,1050, 1400, 4000 кб.м.
– Запущена линейка фильтров против масляного тумана «ME» и «MW»
– Для основных групп вентиляторов, фильтров и вытяжных устройств получены сертификаты СЕ, позволяющие вести экспортные продажи
– Команда специалистов «СовПлим» разработала кольцевую рельсовую систему со станцией заправки кареток сжатым воздухом[:en]– Product line of high-vacuum filter units with 400-4000 m3/h capacities
– Loop rail exhaust extraction system with copressed air filling station[:]

צור קשר